Monique Verkerk psycholoog in Landsmeer

Klachten en Privacy

Klachten

Bent u ontevreden ?

Heeft u vragen of opmerkingen? Bent u ontevreden? Laat het mij alstublieft weten.Ik wil graag met u in gesprek en wil er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit bij www.klachtencompany.nl. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft. Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan mij of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel. Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van 52,50.

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de

Patiëntenfederatie Nederland

Churchilllaan 11, 3527 GV,  Utrecht

030 297 0303

Of:

Landelijk Meldpunt Zorg:

Uitsluitend via internet: http://www.zorgklacht.nl

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met (naam belangenorganisatie van de zorgverlener) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psycholoog, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ga zorgzaam met uw persoonlijke en medische gegevens om, teneinde uw privacy te waarborgen. Als uw behandelende psycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw dossier ligt in een afgesloten ruimte. De digitale gegevens staan op mijn computer en zijn alleen toegankelijk via een wachtwoord. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het gebruik van waarneming of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard , zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt of ik opstuur aan de zorgverzekeraar staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.

Naast de gegevens die de zorgverzekeraar al heeft van u zijn dit,

  • de duur van de behandeling (inclusief start en einddatum),
  • de kosten,
  • de diagnose, bij deze heeft u overigens de keuze om deze niet te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

 

Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u het recht op inzage, aanpassing en verwijderen van uw gegevens. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen. Ook heeft u het recht  bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt ook uw toestemming voor de gegevens verwerking intrekken.

Indien u een klacht heeft over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan neem dan contact met mij op. Verloopt dit contact niet naar wens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een uitgebreidere versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op http://www.praktijkrenewormhoudt.nl