Monique Verkerk psycholoog in Landsmeer

Privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psycholoog, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ga zorgzaam met uw persoonlijke en medische gegevens om, teneinde uw privacy te waarborgen. Als uw behandelende psycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw dossier ligt in een afgesloten ruimte. De digitale gegevens staan op mijn computer en zijn alleen toegankelijk via een wachtwoord. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het gebruik van waarneming of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard , zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt of ik opstuur aan de zorgverzekeraar staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.

Naast de gegevens die de zorgverzekeraar al heeft van u zijn dit,

  • de duur van de behandeling (inclusief start en einddatum),
  • de kosten,
  • de diagnose, bij deze heeft u overigens de keuze om deze niet te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

 

Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u het recht op inzage, aanpassing en verwijderen van uw gegevens. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen. Ook heeft u het recht  bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt ook uw toestemming voor de gegevens verwerking intrekken.

Indien u een klacht heeft over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan neem dan contact met mij op. Verloopt dit contact niet naar wens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een uitgebreidere versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op http://www.praktijkrenewormhoudt.nl

Advertenties